My Cart
Právě se nacházíte:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Všeobecná ustanovení

1.1 Aquactive Canyoning Agency s.r.o. je společnost provozující služby v oblasti canyoningu. IČ společnosti je 040 05 554, sídlo společnosti Rekreační 79/2349, Ostrava. Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 62047.

Společnost Speleoart s.r.o. IČ 03438481 se sídlem Ostrov u Macochy 86 PSČ 679 14, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 84828 (dále též jen Speleoart s.r.o.) je společnost provozující pro potřeby níže uvedených služeb dodavatelem dopravních a ubytovacích služeb.

1.2 Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností Aquactive Canyoning Agency s.r.o., Speleoart s.r.o., a objednatelem služby. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem  a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami obchodním zákoníkem v platném znění.

 1. Vymezení pojmů

2.1 Poskytovatel služby nebo též poskytovatel (Aquactive Canyoning Agency s.r.o., Speleoart s.r.o.) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby.
2.2 Objednatel služby nebo též objednatel je fyzická nebo právnická osoba.
2.3 Příjemce je buď objednatel, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil. Oprávnění využít službu může být po souhlasu poskytovatele převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy. Oprávněná osoba – příjemce je povinen řádně vyplnit registrační formulář.
2.4 Jestliže je Příjemce osoba mladší 15 let, je Objednatel povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem osoba mladší 18 let je objednatel povinen zajistit souhlas zákonného zástupce, je-li bez jeho doprovodu.
2.5 Emailová forma – je elektronická pošta adresy info@aquactive.cz.
2.6 webová stránka poskytovatele je www.aquactive.cz.

 

 1. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služeb zajistit dodání služeb popsaných v popisu akce na www.aquactive.cz (případně v nabídce akce) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb poskytovateli sjednanou cenu za služby. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem a poskytovatelem služby doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. uzavřením smlouvy).

 1. Uzavření smlouvy

4.1 Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka nebo vyplněný registrační formulář. Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stránek poskytovatele služeb, telefonicky, osobně (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.aquctive.cz) nebo e-mailem. Registrační formulář na www.aquactive.cz je považován za objednávku služby v případě, že objednatel je současně příjemcem služby. V případě, že příjemce služby není v době objednávky akce plnoletý, je objednatelem jeho zákonný zástupce. V tomto případě, je platný Registrační formulář zákonného zástupce zaslaný poskytovateli.

4.2 Objednávka znamená bezvýhradný souhlas objednatele se Smlouvou a s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.aquactive.cz.

4.2 Závazným souhlasem poskytovatele služeb objednateli (jedná se o potvrzení objednávky ze strany poskytovatele služeb) se rozumí potvrzení objednávky objednateli, faktura, nebo zálohová faktura.  Potvrzení objednávky služeb lze učinit telefonicky, osobně, (v provozovnách poskytovatele služeb uvedených na www.aquctive.cz), písemně nebo e-mailem.

4.4 Smlouva je uzavřena okamžikem doručení Závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli. Od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Místem doručení je místo označené objednatelem v registračním formuláře, e-mailové či telefonické objednávce. Za doručení Závazného souhlasu poskytovatele služeb se považuje jeho převzetí objednatelem, příjemcem služeb nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na adrese uvedené v registračním formuláři nebo doručení emailu na emailové adrese uvedené v objednávce.

 1. Platební podmínky a cena

5.1 Cena poskytovaných služeb je uvedena na www stránkách poskytovatele www.aquactive.cz. popř. je uvedena v poskytovatelem zpracované nabídce služeb. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Zaplacení sjednané ceny je podmínkou poskytnutí sjednaných služeb.

5.2 Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

5.3 Zálohová platba dle vystavené zálohové faktury, která je součástí Závazného souhlasu poskytovatele služby je ve výši přibližně 50% ceny sjednané služby. Splatnost faktury je standardně 10 dní.

5.4 Doplatek celkové ceny dle vystavené závěrečné faktury je splatný nejpozději 21 dní před zahájením plnění služby.

5.5 Storno podmínky

5.5.1 Příjemce služby není oprávněn zrušit rezervaci služby a je povinen se na vlastní náklady dostavit ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby. Dohodou smluvních stran je možná pouze změna rezervace na jiný volný poskytovatelem vypsaný termín služby. Pokud mezi smluvními stranami nedojde k dohodě o novém termínu poskytnutí služby, je minimální stornopoplatek roven již poskytnutému plnění (zálohové platbě) – poskytovatel není povinen vrátit příjemci jakékoli jím poskytnuté plnění.

5.5.2 Poskytovatel je oprávněn zrušit nebo změnit poskytnutí služby.

 • Jestliže poskytovatel zruší nebo změní termín plnění služby nejpozději 21 dní před sjednaným termínem, nemá objednatel právo na odstoupení od smlouvy a má právo si sjednat nový termín z nabídky poskytovatele.
 • Jestliže poskytovatel zruší nebo změní termín plnění služby nejdříve 21 dní a nejpozději 7 dní před sjednaným termínem poskytnutí služby má v takovém případě objednatel právo sjednat si termín nový nebo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vzniká objednateli právo vrácení již zaplacené zálohové platby.
 • Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než 7 dní před sjednaným termínem, zakládá právo příjemce služby buď na změnu termínu plnění služby a nebo na odstoupení od smlouvy a vrácení poskytnutého plnění (bez nároku na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace na dopravu do místa).

5.5.3 Poskytovatel je oprávněn změnit místo plnění služby nebo termín plnění služby nebo rozsahu služby z důvodu vyšší moci zejména nevhodných místních klimatických podmínek nebo z důvodu nevhodného stavu vodních toků anebo z důvodů nevhodného stavu kaňonů. O nevhodný stav se jedná zejména tehdy, je –li ohrožena bezpečnost poskytovatele nebo příjemce. V takovém případě, nabídne poskytovatel objednateli náhradní termín, náhradní místo případně náhradní službu srovnatelného charakteru a rozsahu. V případě rozdílné ceny náhradní služby platí cena náhradní služby. Objednatel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se změnou termínu plnění. Objednatel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se změnou místa plnění.

6. Obecná práva a povinnosti

6.1 Informace o případných omezeních, které se týkají nabízených služeb (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost), jsou uvedeny v nabídce poskytovatele u každé takové služby.

6.2 Příjemce služby je povinen v rámci Registračního formuláře vyplnit dotazník zdravotní způsobilosti a zodpovědět otázky související s jeho schopností absolvovat akci poskytovatele. Příjemce je zodpovědný za pravdivé a správné vyplnění otázek v Registračním formuláři. Příjemce absolvuje před čerpáním jednotlivých služeb instruktáž, školení a nácvik. Příjemce absolvuje pře čerpáním jednotlivých služeb tvz. Breefing – podrobné informace o charakteru a náročnosti služby. Příjemce je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.
6.3 Poskytovatel se zavazuje zajistit na čerpání služeb odpovědnou osobu. Má –li poskytovatel pochybnosti o schopnostech příjemce absolvovat služby má právo jej vyzvat k prověření schopností, případně má právo k zamítnutí účasti příjemce na absolvován služby – a to i v průběhu čerpání služby.
6.4 Příjemce je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, odpovídající zdravotní pojištění). Seznam potřebných dokumentů je uveden na webových stránkách poskytovatele: www.aquactive.cz. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce.
6.5 Příjemce odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli, sobě anebo třetí osobě z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen.

6.6 Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce plynoucích z uzavřené smlouvy.
 • Z důvodů neuposlechnutí pokynů odpovědné osoby poskytovatele – zejména pokynů týkající se bezpečnosti účastníků akce a bezpečnosti třetích osob.
 • Z důvodu, kdy příjemce je pod vlivem omamných látek nebo alkoholu.
 • Z důvodů opakovaného narušování pořádku, dobrých mravů a principů slušného chování.
  V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 100% z ceny služby. Odstoupení od smlouvy z jakéhokoli výše uvedeného důvodu kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž písemnou formou se rozumí i emailová forma.
 1. Ochrana osobních údajů

7.1 Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami a plněním smlouvy, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb nebo jejích změn. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, rodné číslo, kontakt na osobu blízkou, informace o cestovním pojištění, případně výška, váha) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz.
7.2 V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.
7.3 Objednatel, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas s tím, že Česká pošta s.p. využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že Česká pošta s.p. je oprávněna k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.
7.4 Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob.
7.5 Objednatel či příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách poskytovatele služeb (tj. slevách, akcích apod.).
7.6 Objednatel či příjemce služeb projevuje souhlas se zveřejněním fotografií a videozáznamů z akce, která je předmětem služby (resp. smluvního vztahu). Objednatel může souhlas odvolat. Poskytovatel služby je povinen nesouhlas respektovat a na základě odvolaného souhlasu je povinen neprodleně odstranit fotografie nebo videozáznamy ze zveřejnění. Zveřejnění je možné na www stránkách poskytovatele, na reklamních letáčcích poskytovatele a marketingových předmětech poskytovatele.

 1. Reklamace

8.1 Nesplní-li poskytovatel své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je příjemce povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je příjemce služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však 14 kalendářních dnů plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

8.2 Objednatel je povinen uplatnit reklamaci písemnou formou (přičemž písemnou formou se pro účely smluv uzavíraných mezi poskytovatelem služeb a příjemci služeb rozumí i emailová forma) a je povinen popsat vady poskytnuté služby.

8.3 Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb zákazníkovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

8.4 V případě, že příjemce služeb řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má příjemce služeb právo na vrácení uhrazené ceny služby.

9 Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvních podmínky jsou platné od 5.2.2015.

 

Log in

Galerie

Aktuální akce


Canyoning Chille - odlet 15.2.2015
Pojďte si s námi vychutnat jedinečný zážitek na canyoning do Chille.

Výstava - aneb historie Canyoningu
Koná se skvělá výstava o Canyoningu. Navštivte jedinečnou výstavu i vy a to v Ostravě ve dnech 17.2. 2015 - 21.2. 2015.

Canyoning Brazilie- odlet 18.2.2015
Pojďte si s námi vychutnat jedinečný zážitek na canyoning do Brazilie.